ZESPÓŁ

Jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w zakresie IT/PZP, ekspertem przy Zespole Biegłych Sądowych Veritas, ekspertem w ramach RPO WL na lata 2014-2020 ze specjalizacją w zakresie infrastruktury B+R+I oraz inwestycji w MŚP.

Wykonuję ekspertyzy i opinie dla policji, sądów, prokuratury, przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, osób prywatnych, na potrzeby postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), dla Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Instytucji Pośredniczących UE.

W realizacji złożonych zleceń współpracuję z ekspertami branżowymi z doświadczeniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, z praktykami, którzy na co dzień wykonują zlecenia podobne w swoich miejscach pracy, z rzeczoznawcami zamówień publicznych z uprawnieniami państwowymi oraz z biegłymi sądowymi z różnych dziedzin.

W gronie moich klientów znajdują się szpitale, publiczne uczelnie wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektów współfinansowanych z UE. Przy opracowywaniu dokumentacji dla potrzeb tego rodzaju projektów mam punkt widzenia osoby, która w praktyce realizowała projekty UE („twarde” i „miękkie”, w tym innowacyjne), mam perspektywę uczestnika procedur kontrolnych realizacji projektów UE, korzystam ze swoich doświadczeń w zamówieniach publicznych zdobytych i po stronie zamawiającego, i po stronie wykonawcy.

USŁUGI

Zespół realizujący dane zlecenie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, przedstawia rekomendacje do decyzji, współuczestniczy w tworzeniu koncepcji i dokumentacji. Opiniuje, wypracowuje zalecenia, definiuje braki, wskazuje na konstrukcje ryzykowne (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której dany projekt współfinansowany jest z UE), wadliwe lub kosztochłonne.

Mamy doświadczenie w konstruowaniu przedsięwzięcia „od zera” – nie tylko w ujęciu procedur wynikających z Prawa Zamówień Publicznych, ale z uwzględnieniem potrzeb realizacji projektu oraz późniejszego utrzymania pozyskanych rozwiązań.

Możemy pomóc, jeśli jesteś zamawiającym i będziesz przeprowadzał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz (lub):

  • potrzebujesz przygotować dokumentację tego postępowania, a nigdy tego nie robiłeś
    lub nigdy nie robiłeś tego w skali wymaganej przez obecne przedsięwzięcie,
  • masz przygotowaną dokumentację tego postępowania (dowolna branża), ale sądzisz,
    że warto dokonać niezależnej oceny tejże dokumentacji przed ogłoszeniem,
  • realizowany przez Ciebie zakup współfinansowany jest ze środków UE, a Ty masz świadomość dodatkowego ryzyka z tym związanego i ryzyko to chcesz zminimalizować, by nie zwracać w przyszłości części lub całości pozyskanego dofinansowania,
  • planujesz pozyskać istotne dla Twojej działalności rozwiązanie informatyczne, system informatyczny (złożone oprogramowanie), ale nie masz wystarczającego doświadczenia, a masz świadomość, że prócz procedury zakupu ważne jest jeszcze szeroko rozumiane bezpieczeństwo inwestycji oraz elastyczność późniejszej współpracy z wykonawcą.
    Możemy również pomóc, jeśli masz trudność z już ogłoszonym postępowaniem lub z jego późniejszą kontrolą, potrzebujesz niezależnej oceny sytuacji (innej niż opinia prawna), niezależnej opinii (w szczególności technicznej) dla przedstawienia odpowiednim organom, ekspertyzy dla potrzeb postępowania przed KIO.

REKOMENDACJE

''(…) jego doświadczenie (…) i znajomość kultury projektowej okazały się dla nas bezcenne (…)''
— prof. dr hab. Jan Pomorski
Prorektor UMCS 1999-2005 —
'' (…) cenię w Panu Krzysztofie kulturę osobistą (…) oraz zdolności komunikacyjne (…) ''
— prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński
Rektor UMCS 2005-2008 —
'' (…) potrafi trafnie definiować problemy i pomagać w znajdywaniu ich rozwiązań (…) ''
— dr Mirosław Łoboda,
Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej —
'' (…) łączy wiedzę zarządczą, informatyczną i “zamówieniową” (…) ma twórcze pomysły (…) ''
— Dariusz Koba
Prezes Centrum Zamówień Publicznych —
'' (…) jest przykładem ogromnej dyscypliny, zaangażowania oraz wiedzy merytorycznej (…) ''
— dr Andrzej Wodecki
Polski Uniwersytet Wirtualny —
'' (…) pomysłowość i determinacja jest jego dodatkowym i niezwykle cennym atutem (…) ''
— dr Marian Krupa, Kierownik Jakości SAP ERP
Uniwersytet Jagielloński —
'' (…) powierzone zadania zostały wykonane przez Pana Krzysztofa w sposób rzetelny (…) ''
— Ireneusz Samodulski
Prezes Zarządu Fundacji PAN —
'' (…) nie zamyka się na jedno rozwiązanie, jest w stanie rozważać wiele opcji na raz (…) ''
— Gerard Bełz
Menedżer d/s Klientów Kluczowych, Wydział Klienta Kluczowego Centralny, Poczta Polska S.A. —